Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Huishoudelijk reglement


Overig

Artikel 28 - Aansprakelijkheid van de leden
Schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging en door haar geleende of gehuurde goederen of zaken waarvoor de vereniging voor behoud of goed beheer verantwoordelijk is gesteld, komen voor rekening van de dader(s). De schade wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 29 - Clubkleuren
De kleuren van de vereniging zijn geel en blauw. Deze kleuren worden tot uitdrukking gebracht in de verenigingskleding en de website van de vereniging.

Artikel 30 – Clubkleding
 1. Het is verplicht dat alle leden die deelnemen aan de toertochten en trainingsritten in de meest recente verenigingskleding fietsen.
 2. Nieuwe leden zijn bij hun inschrijving verplicht verenigingskleding via de vereniging aan te schaffen.
 3. Ex-leden die bij herinschrijving de meest recente verenigingskleding in goede staat kunnen overleggen, behoeven geen nieuwe clubkleding aan te schaffen.
 4. Tijdens de toertochten en trainingsritten is het dragen van een goedgekeurde valhelm voor alle leden verplicht.
 5. Het is de leden niet toegestaan om zelf sponsoruitingen aan te brengen op de clubkleding. Ook namen van goede doelen zijn niet toegestaan. Politieke en religieuze symbolen en teksten zijn ook uitgesloten.
Artikel 31 – Fietsvoering
 1. Leden die in groeps- en verenigingsverband aan tochten meedoen, mogen geen gebruik maken van ligfietsen of tandems.
 2. Het is leden in ditzelfde verband niet toegestaan eventueel gemonteerde triatlonsteunen te gebruiken.
  Artikel 32 - Wijziging van het huishoudelijk reglement
 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.
 2. Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement ten minste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts rechtsgeldig worden, indien zij genomen zijn met ten minste 2/3 van het in de ledenvergadering uitgebrachte aantal stemmen.
Artikel 33 - Slotbepalingen
 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. In gevallen van twijfel over de uitleg en toepassing van dit reglement beslist het bestuur.
 2. Na vaststelling en/of wijziging van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen nadat het huishoudelijk reglement op de website van de vereniging is verschenen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 16 november 2009.

Artikelen 26 en 27 zijn tijdens de ALV van 21 november 2016 vastgesteld en daarom toegevoegd.

up 20131111 1877524121
StartVorige12345VolgendeEinde