Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Huishoudelijk reglement


Commissies

Artikel 19 – Commissies WTC De Hellen
De vereniging kent de volgende commissies:
 1. toercommissie en subcommissies ATB en GPS;
 2. redactie van de website en het clubblad;
 3. veldtoertocht commissie;
 4. kascontrolecommissie;
 5. evenementen commissie;
 6. lief & leed commissie;
 7. Sponsorcommissie;
 8. Veiligheidcommissie.
Daarnaast kunnen er door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur incidenteel andere commissies worden ingesteld.

Artikel  20 – Instelling commissies en leden daarvan
 1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan organiseren en de werkwijze van die commissies regelen.
 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of in geval van tijdelijke of projectcommissies, tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 3. Bij het besluit tot instelling van een commissie kan de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie worden vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
Artikel 21 – Verantwoording Commissies
 1. Elke commissie is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur.
 2. Voor alle commissies geldt dat de opdracht ingekaderd is door financiële en inhoudelijke afspraken met het bestuur. Voor de tijdelijke commissies worden deze bij de instelling van de commissie door het bestuur gedefinieerd.
 3. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de inhoud en/of voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 22 – Toercommissie
 1. De toercommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering op basis van een voorstel door het bestuur.
 2. Het aantal leden wordt bepaald door het bestuur in overleg met de toercommissie.
 3. De toercommissie wordt voorgezeten door een voorzitter. Daarnaast is er één lid verantwoordelijk voor de financiële verantwoording naar de penningmeester van het bestuur.
 4. De toercommissie adviseert het bestuur over bestuurlijke zaken aangaande het toerfietsen.
 5. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van het fietsprogramma c.q. de toeragenda, zulks na voorafgaand overleg over de uitgangspunten met de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.
 6. De toercommissie stemt voorafgaand aan het voorstellen van de toerkalender voor enig jaar de uitgangspunten van de toerkalender af met de Algemene Leden Vergadering. In deze afstemming komen de volgende punten expliciet aan de orde:
  • De structuur van de kalender voor wat betreft de dagen waarop gefietst wordt en omvang van het buiten Goirle programma.
  • De snelheidsgroepen die we als club willen faciliteren.
  De kosten voor transport en pauze en de omvang van de clubbijdrage daarbij wordt afgestemd met het bestuur.
 7. Zij legt een voorstel voor de toerkalender, voordat deze gepubliceerd wordt via de website en/of het clubblad, aan het bestuur voor en komt in overleg met het bestuur tot een definitieve toerkalender.
 8. Zij stelt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag samen ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.
 9. Zij rapporteert tijdens iedere ledenvergadering over lopende zaken.
 10. Zij wijst indien nodig voor een toertocht een toerleider aan.
 11. De toerleider heeft tijdens een toertocht de algehele leiding. Hij ziet toe op het weggedrag van de deelnemers en de naleving van het N.T.F.U. Integraal Toersport Reglement.
 12. Deelnemers aan een toertocht en/of een trainingsrit zijn gehouden de aanwijzingen van de toerleider/toercommissie op te volgen.
 13. Als de toercommissie van mening is dat een lid conditioneel niet mee kan dient zij in contact te treden met het betreffende lid. Als deze stap leidt tot een onbevredigend resultaat wordt dit voorgelegd aan het bestuur en neemt in deze een besluit.
 14. De toercommissie is verantwoordelijk voor het beheer en dagelijks gebruik van de door de club aangeschafte GPS-apparatuur. Dit betekent dat deze commissie de bevoegdheid heeft een beslissing te nemen over verzoeken en gebruik van de apparatuur. Bij twijfel of onduidelijkheid wordt er contact opgenomen met het bestuur. Het bestuur zal in dat geval, na overleg met de toercommissie en de persoon/personen die het verzoek heeft/hebben ingediend, een uiteindelijke beslissing nemen, welke voor alle partijen bindend is.
  Artikel 23 - Redactie clubblad/website
 1. De redactie van het clubblad/de website wordt benoemd door het bestuur.
 2. Zij bestaat uit ten minste drie leden waarvan er een als voorzitter fungeert.
 3. Zij verzorgt de samenstelling en het onderhoud van de website van de vereniging.
 4. Zij draagt zorg voor het publiceren van reisverslagen en van artikelen die een voorlichtend karakter hebben betreffende het toerfietsen.
 5. Leden van de vereniging geven toestemming voor het plaatsen van persoonlijke foto’s op de website. Bezwaar hier tegen dient schriftelijk of per mail aan de secretaris te worden gemeld.
 6. Voor haar activiteiten stelt zij een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 7. Zij stelt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag samen ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering.
 8. Het clubblad en de website van de vereniging gelden beiden als het officiële orgaan van de vereniging.
 9. In het clubblad/via de website worden de officiële mededelingen door of namens het bestuur opgenomen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke weergave van deze mededelingen.
Artikel 24 - Veldtoertochtcommissie
 1. De veldtoertochtcommissie wordt benoemd door het bestuur.
 2. Zij bestaat uit ten minste drie leden waarvan er een als voorzitter fungeert.
 3. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse veldtoertocht van de club.
 4. De voorzitter van de veldtoertochtcommissie heeft tijdens de veldtoertocht en de voorbereiding daarvan de algehele leiding.
Artikel 25 – Kascontrolecomissie
 1. De kascontrolecommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
 2. De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 3. De kascontrolecommissie kan zich laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige.
 4. De kascontrolecommissie brengt op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Het bestuur is verplicht alle (mogelijke) faciliteiten aan de kascontrolecommissie te verlenen.
 6. Leden van de toercommissie, redactie clubblad/website en de veldtoertochtcommissie kunnen geen zitting nemen in de kascontrolecommissie.
 7. Een lid van de kascontrolecommissie kan maximaal drie jaar aaneengesloten zitting nemen in deze commissie.

Artikel 26 – Sponsorcomissie

 1. De sponsorcommissie wordt benoemd door het bestuur.
 2. Zij bestaat uit minimaal drie leden en één toegevoegd bestuurslid die als voorzitter fungeert. Daarnaast is er één lid verantwoordelijk voor de financiële verantwoording naar de penningmeester van het bestuur.
 3. Zij adviseert het bestuur over bestuurlijke zaken aangaande het sponsorbeleid.
 4. Zij is verantwoordelijk voor:
  • Relatie en contactbeheer met bestaande sponsoren.
  • Uitwerken van de contractuele afspraken met nieuwe sponsoren .
  • Effectueren van het sponsorbeleid.
  • Uitwerken van een sponsorpropositie voor potentiële sponsoren.
  • Aandragen van nieuwe sponsoren passend in dat beleid.
  • Beoordelen van door leden of commissies aangedragen sponsoren.
  • Bewaken van met sponsoren afgesproken prestaties.
  • Doen van voorstellen voor verbetering van het sponsorbeleid.
 5. Zij stelt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag samen ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.
 6. Zij rapporteert tijdens iedere ledenvergadering over lopende zaken.

Artikel 27 – Veiligheidcomissie

 1. De veiligheidcommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
 2. Zij bestaat uit minimaal drie leden die wordt voorgezeten door een voorzitter. Van de commissieleden is er minimaal één opgeleid als wegkapitein en de overige leden hebben minstens de light versie gevolgd of zijn bereid deze te gaan volgen.
 3. Zij adviseert het bestuur over bestuurlijke zaken aangaande het veiligheidbeleid.
 4. Zij is verantwoordelijk voor:
  • Het opvangen en begeleiden van nieuwe leden.
  • Activiteiten te organiseren in lijn met de doelstelling van de commissie.
  • Versterken van de veiligheidscultuur door activeren en versterken van de positie van Wegkapiteins. Het onderhouden van een groep wegkapiteins die kunnen verzekeren dat er voldoende wegkapiteins binnen de vereniging beschikbaar zijn die adequaat zijn opgeleid.
  • Publiciteit te verzorgen voor een activiteit in functie van het doel.
  • Eigen sponsoring aan te trekken binnen de voorwaarden van het sponsorbeleid in afstemming met – en na goedkeuring van - de sponsorcommissie.
 5. Zij stelt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag samen ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.
 6. Zij rapporteert tijdens iedere ledenvergadering over lopende zaken.
up 20131111 1877524121