Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Huishoudelijk reglement


Bestuur

Artikel 15 - Bestuur
 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten minste 2 leden
 2. Onder het bestuur valt:
  • de algemene leiding van zaken;
  • de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  • het toezicht op de naleving van statuten en reglementen;
  • benoeming, ontslag en schorsing van personen ten behoeve van de vereniging;
  • de zorg voor de naleving van de verplichtingen door de vereniging aangegaan, alsmede de uitvoering van de door de vereniging op zich genomen taken, alsmede regelende en vertegenwoordigende functies; f. het beheer van de geldmiddelen, waartoe in het bijzonder de penningmeester gehouden zal zijn, middels het voeren van een gerede boekhouding;
  • de benoeming van commissies, voor zover dit niet is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering;
  • de zorg voor voorlichting en publiciteit, zowel binnen de vereniging als daarbuiten;
  • de beslissing in geschillen tussen leden, commissies en/of leden en commissies;
  • het bewaken van de clubcultuur.
 3. Het bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 leden van het bestuur dit wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 1 week voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal twee weken dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
Artikel 16 - Het dagelijks bestuur
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Artikel 17 – Taken bestuursleden
Voorzitter:
 1. de voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 2. de voorzitter is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen;
 3. hij oefent toezicht uit op de handelingen van alle bestuursleden, die hem op hun beurt van alle zaken op de hoogte dienen te houden;
 4. hij tekent mede alle bescheiden welke handelen over rechten en verplichtingen van de vereniging jegens derden;
 5. de voorzitter leidt de ledenvergaderingen;
 6. hij verleent en ontneemt het woord, kan vergaderingen schorsen en een lid het verder bijwonen van een ledenvergadering ontzeggen;
 7. hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van goede contacten met de Nederlandse Toer Fiets Unie en zusterverenigingen;
 8. bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris in zijn rechten en verplichtingen;
 9. de voorzitter is verplicht bij aftreden binnen 14 dagen alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden van de vereniging in te leveren bij het bestuur;
 10. de voorzitter leidt de bestuursvergadering.
  (Vervolg: Artikel 17 – Taken bestuursleden)

Secretaris:
 1. hij stelt in overleg met de medebestuursleden tijdstip en agenda van vergaderingen vast en bereidt deze voor;
 2. de secretaris voert de correspondentie en houdt daarvan kopie. Hij is belast met het bijhouden van het archief, waarin zijn opgenomen:
  • statuten;
  • huishoudelijk reglement;
  • jaarverslagen;
  • bestuursbesluiten;
  • notulen van bestuursvergaderingen;
  • notulen van ledenvergaderingen;
  • rekening en verantwoording alsmede verslag kascontrole commissie;
  • reglementen;
  • ledenlijst met N.A.W gegevens
 3. hij is belast met het tijdig verzenden van de uitnodigingen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten;
 4. hij draagt zorg voor het verzenden van kopieën van belangrijke ingekomen stukken naar de desbetreffende bestuursleden;
 5. hij notuleert alle bestuurs- en ledenvergaderingen en zorgt voor tijdige distributie. De notulen moeten aan de goedkeuring van de vergadering worden onderworpen;
 6. hij houdt een lijst bij van alle bestuursbesluiten. Deze zal aan de notulen van elke bestuursvergadering worden toegevoegd;
 7. hij tekent alle bescheiden betreffende rechten en verplichtingen van de vereniging jegens derden;
 8. hij is belast met het samenstellen van een jaarverslag; dit verslag moet binnen een maand na afloop van het boekjaar beschikbaar zijn, in elk geval op de Algemene Ledenvergadering;
 9. hij zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 10. Hij is verplicht bij aftreden alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden binnen 14 dagen in te leveren bij het bestuur.
Penningmeester:
 1. de penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en de verzorging van de financiële administratie;
 2. hij legt op de Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar;
 3. hij draagt zorg voor het tijdig innen van de contributie en andere gelden en is gemachtigd tot de betalingen van de ingekomen rekeningen;
 4. hij is gehouden het bestuur en de kascontrolecommissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden;
 5. hij maakt de begroting voor het komende boekjaar;
 6. het jaarverslag van de penningmeester moet binnen een maand na afloop van het boekjaar beschikbaar zijn voor controle door de kascontrolecommissie, in elk geval voor de Algemene Ledenvergadering;
 7. De penningmeester is verplicht bij aftreden alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden binnen 14 dagen in te leveren bij het bestuur. Is dit aftreden tussentijds, dan legt hij binnen 14 dagen rekening en verantwoording af aan de kascontrolecommissie.
Artikel 18 - Bestuursverkiezing
 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af en treedt af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Het aftreden geschiedt aan het einde van de dag waarop de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. De gekozen, dan wel herkozen bestuursleden volgen de aftredende leden terstond op.
 2. In tussentijds ontstane bestuursvacatures wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Het verenigingsbestuur is bevoegd in tussentijdse vacatures te voorzien. Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering dient het tijdelijk benoemd bestuurslid alsnog bij gewone meerderheid van stemmen definitief te worden gekozen.
 3. De namen van de aftredende bestuursleden en kandidaten voor een bestuursfunctie dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de algemene leden vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 4. Voor bestuursfuncties kunnen kandidaten gesteld worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.
De namen van de kandidaten moeten tenminste één maand voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat van de vereniging zijn ingediend, vergezeld van tien handtekeningen van de stemgerechtigde leden en een bereidverklaring van de kandidaat ten opzichte van een bepaalde functie. De kandidaat dient stemgerechtigd lid te zijn van de vereniging. Ook het bestuur van de vereniging is bevoegd kandidaten voor het bestuur voor te dragen, welke ook stemgerechtigd lid van de vereniging dienen te zijn. Een lijst van verkiesbare bestuurskandidaten, alsmede de herkiesbare bestuursleden, dient door het secretariaat aan alle stemgerechtigde leden ter hand te worden gesteld, tenminste 14 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering, samen met de agenda.
up 20131111 1877524121