Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Huishoudelijk reglement


Algemene ledenvergadering

Artikel 9 – Algemene zaken betreffende de Algemene Ledenvergadering
 1. Het hoogste bestuursorgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering.
 2. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle stemgerechtigde leden van de vereniging.
 3. De secretaris van de vereniging doet ten minste 14 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering kennisgeving van de te houden vergadering, met opgave van plaats, tijd en de te behandelen agendapunten toekomen aan de leden van de vereniging.
Artikel 10 – Bijeenroepen Algemene Ledenvergadering
 1. De Algemene Ledenvergadering vergadert ten minste eenmaal per jaar en wel in het eerste kwartaal.
 2. Tevens vergadert zij zo dikwijls als het bestuur van de vereniging dit nodig acht, dan wel in geval er een verzoek voor een Algemene Ledenvergadering bij het bestuur van de vereniging wordt ingediend. Het bestuur van de vereniging dient in voorkomende gevallen de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
 3. Het bestuur is gehouden een buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen als daartoe een schriftelijk verzoek is gedaan door ten minste tien stemgerechtigde leden, onder opgave en toelichting van de in die vergadering aan de orde te stellen onderwerpen.
Artikel 11 – Agendapunten Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering heeft in elk geval de navolgende agendapunten:
 • de verslagen van de secretaris, penningmeester en de diverse commissies;
 • de begroting;
 • de goedkeuring van de door de secretaris, de penningmeester en de diverse commissies uit te brengen jaarverslagen;
 • vaststelling van de door de leden verschuldigde jaarlijkse contributie;
 • verkiezing, c.q. herverkiezing van de leden van het bestuur;
 • verkiezing, c.q. herverkiezing van de leden van relevante commissies;
 • décharge van het bestuur.
  Voorstellen voor andere te behandelen onderwerpen kunnen door de leden of commissies op de agenda van de Algemene Ledenvergadering worden geplaatst, mits daartoe ten minste één maand tevoren een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van de vereniging is ingediend. Een tijdens de vergadering ingediend verzoek of voorstel kan door de voorzitter worden overgenomen of aangehouden.

Artikel 12 – Recht van spreken en stemrecht op Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering hebben recht van spreken:
 • de leden van bestuur;
 • de leden van de diverse commissies;
 • de stemgerechtigde leden.
Artikel 13 - Stemmingen
 1. Stemgerechtigd zijn die leden, die in artikel 2 van dit reglement nader zijn aangeduid.
 2. De stemmingen zullen in de Algemene Ledenvergadering als volgt plaatsvinden: over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.
 3. Behoudens in gevallen, waar statuten of reglementen anders bepalen, is een persoon gekozen of een voorstel aangenomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Bij staken van de stemmen heeft een herstemming plaats, staken dan wederom de stemmen, dan beslist het lot in geval van keuze van personen, terwijl bij zaken het voorstel is verworpen.
 5. Indien een stemming bestuursverkiezingen betreft kunnen leden van het bestuur geen stem uitbrengen. Ook een kandidaat bestuurslid kan in geval van bestuursverkiezing geen stem uitbrengen.
Artikel 14 – Geheimhouding van het besprokene op de Algemene Ledenvergadering
Indien op de Algemene Ledenvergadering besloten wordt tot geheimhouding van het in de vergadering besprokene, waartoe een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen vereist is, is ieder die in de vergadering aanwezig is verplicht zich tegenover niemand uit te laten over hetgeen besproken is. Bij overtreding van deze bepaling kan het bestuur van de vereniging tot schorsing van de overtreder overgaan.
Naar boven